hồ cá thủy sinh

Chuyên cung cấp thiết kê, thi công hồ cá thủy sinh

MS: TS1007
KT: 40-30- 30cm (full 5li)

1,200,000

MS: TS1009
KT: 50-30-50cm

2,500,000

MS: TS1006
KT: 50-35- 35cm (full 8li)

2,500,000

MS: TS1010
KT: 40-25- 30cm (full 5li)

1,200,000

MS: TS1002
KT: 30-30-30 cm

800,000

MS: TS1004
KT: 30-30-30 cm

900,000

MS: TS1005
KT: 40-25-40 cm

1,200,000

MS: TS1001
KT: 30-30-30 cm

800,000

MS: TS1008
KT: 50-40-40cm

2,500,000

MS: TSM001
KT: 40-30-30cm

1,400,000

hồ cá thủy sinh